Управлінське рішення це засіб

4.2. Ухвалення управлінських рішень

Важливим елементом управління ІКС є правильне ухвалення управлінських рішень . Кожен керівник повинен приймати управлінські рішення:

  • в межах своєї компетенції;
  • в межах стоять перед керованим ним об’єктом завдань;
  • в суворій відповідності з діючими юридичними нормами.

Управлінське рішення це акт діяльності керуючого, спрямований на досягнення бажаної мети і містить методи і засоби досягнення цієї мети в даній конкретній сфері діяльності.

Схема прийняття управлінських рішень представлена ??на рис. 4.2.

Процес розробки та прийняття управлінських рішень має строгу логічну структуру і вимагає певної послідовності в залежності від характеру і типу прийнятих рішень. Але в будь-якому випадку всі стадії цієї роботи підрозділяються на підготовчі, основні і заключні. Якщо приймається довгострокове рішення –

значно збільшується обсяг робіт підготовчого етапу, прийняття ж оперативних рішень вимагає щодо більшого обсягу робіт на завершальній стадії.

На підготовчому етапі прийняття рішення керівник будь-якого рівня повинен починати роботи з оцінки ситуації. У поняття ситуація включається весь комплекс зовнішніх і внутрішніх умов, які вимагають прийняття рішення з метою вплинути на керовану систему і перевести її в новий стан.

Після оцінки ситуації формулюється мета прийнятого рішення. Під метою розуміється бажане стан об’єкта, отримане в результаті ефективного вирішення ситуації, що склалася.

У складних ситуаціях буває неможливо виділити однозначну мета прийнятого рішення. Тоді загальна мета складається з ряду цілей приватного характеру. Щоб упорядкувати такий процес, застосовується так зване дерево цілей , в якому проміжні цілі обов’язково повинні вести до досягнення головної, основної.

Після того, як сформульовані цілі, потрібно збір та обробка інформації, необхідної для прийняття рішення.

Підготовчий етап завершується вибором критерію результативності прийнятого рішення (показник або ряд показників, які дозволяють зіставити ефективність різних варіантів прийнятих рішень).

В ході основного етапу прийняття рішення розробляються можливі варіанти прийняття рішення, проводиться системний, комплексний аналіз підготовлених варіантів і відбираються з них найбільш підходящі.

Для відібраних варіантів проводиться прогнозування результатів їх виконання. В процесі розгляду прогнозів враховується ймовірність рішення у відповідні терміни, потреба в різних ресурсах для кожного з варіантів і інші параметри. В процесі прогнозної оцінки варіантів рішення необхідно враховувати не тільки прямі наслідки виконання рішення, а й можливі непрямі впливу на різні сторони діяльності ІКС.

В результаті такої роботи вибирається варіант рішення, який має переваги за критерієм, найбільшу ймовірність виконання і реалізація якого не принесе негативних прямих і непрямих наслідків.

Відібраний варіант рекомендується обговорити з фахівцями і майбутніми виконавцями, що дозволяє його деталізувати, внести необхідні уточнення, зробити рішення більш чітким, закінченим, реальним і бажаним у виконанні. Після завершення цього процесу рішення приймається особою або органом в тій системі управління, в чиїй компетенції знаходиться питання.

Ухвалення рішення оформляється певним документом – наказом, розпорядженням, постановою, протоколом, інструкцією і ін. Будь-яка форма управлінського рішення повинна містити:

  • чітку і визначену мету;
  • точну адресу;
  • терміни виконання;
  • шляхи і засоби виконання.

На заключному етапі прийняття управлінського рішення організовується контроль за його виконанням (моніторинг). В ході моніторингу виконання управлінських рішень основну увагу необхідно звертати на досягнення проміжних і кінцевих результатів.

Основним завданням контролю процесу реалізації управлінського рішення є не тільки виявлення відхилень від заданої рішенням програми дій, а й, перш за все, своєчасне прийняття необхідних заходів для усунення цих відхилень. Отже, моніторинг повинен здійснюватися на основі об’єктивної фактичної інформації про результати реалізації рішення. При організації контролю виконання потрібно прагнути уникати впливу різного роду суб’єктивних факторів, які спотворюють справжній стан справи.

У практичній діяльності керівників ІКС нерідко виникає необхідність внести корективи в прийняте управлінське рішення. Окремі керівники прагнуть уникати зміни своїх рішень, побоюючись підірвати свій авторитет серед підлеглих. Однак правильна і своєчасна коригування рішення забезпечує його більш повне і успішне виконання, так як дає можливість врахувати обставини, що змінилися, створені в процесі його реалізації.

Техніка холодних продажів від “ГЕРМЕС”

Завершується заключний етап прийняття управлінського рішення аналізом його виконання. Тут необхідно правильно і об’єктивно визначити наступні моменти:

  • намічені і фактично використані ресурси для отримання результату;
  • ступінь участі працівників в процесі реалізації рішення;
  • якість і повноцінність виконання рішення;
  • своєчасність реалізації управлінського рішення;
  • допущені помилки в процесі досягнення поставленої мети.