Облік основних засобів

Облік основних засобів. Частина 3

Визнання активів основними засобами

Об’єкт основних засобів визнається активом . якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена .

Дане визначення є загальним для визнання будь-якого об’єкта обліку активом. Тому для цілей обліку необхідно завжди брати до уваги ці два основні принципи визнання активу.

Придбані (створені) основні засоби приймаються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів . Див. Також приклад інструкції Введення основних засобів в експлуатацію .

Поняття об’єкта основних засобів було розглянуто на попередньому уроці. Зверніть увагу на необхідність прийняття основних засобів на баланс за вартістю придбання або за сумою витрат на їх створення. Це дозволяє розділити капітальні витрати підприємства і поточні витрати і забезпечує виконання одного з основних принципів бухгалтерського обліку – історичної собівартості.

Розглянемо поняття первісної вартості.

Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з наступних витрат:

  • Суми, які були сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без урахування непрямих податків)
  • Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів
  • Сум ввізного мита
  • Сум непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не компенсуються підприємству)
  • Витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів
  • Витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів
  • Інші витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою

Отже, щоб внести деяку ясність, необхідно прокоментувати даний перелік, який взятий просто зі стандарту ПСБО-7. По-перше, стандарт нам явно вказує, що суми непрямих податків не включаються до вартості основних засобів. Перш за все, це податок на додану вартість (ПДВ). Однак, дана вказівка ??справедливо тільки для підприємств, які є платниками ПДВ на загальних підставах. Далі слід застереження, що для підприємств, які безпосередньо не є платниками непрямих податків, вартість придбання основних засобів разом з непрямими податками включається до первісної вартості. Це справедливо для приватних підприємців, які не є платниками ПДВ, організацій на єдиному податку і т.д.

Також важливо вказівку на те, що супутні придбання основних засобів витрати, пов’язані з доставкою, оформленням, налагодженням, страхуванням і т.д. включаються до первісної вартості цих основних засобів. Ще раз звертаю увагу на те, що і в даному випадку, непрямі податки за даними робіт і послуг підкоряються тому ж самому принципу.

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позик (за винятком позик, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до ПСБО-31 Фінансові витрати )

Первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується н а обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, яке згідно із Законодавством виникає у підприємства з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якому він розташований у стан, придатний для подальшого використання (особливо на передбачену законодавством рекультивацію земель)

Дане положення ПСБО-7 говорить про те, що якщо підприємство створює об’єкт основних засобів, після використання якого для приведення землі, екологічної обстановки та ін. В початковий стан, необхідно понести витрати, то вони повинні бути розраховані і спочатку включені в первісну вартість основних засобів. Наприклад, це можуть бути шахтні й гірські роботи, екологічно небезпечні об’єкти – склади хімічних речовин, радіоактивних матеріалів і т.д.

Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом всієї суми пропорційно до справедливої ??вартості окремого об’єкта основних засобів.

Якщо підприємство отримало основні засоби у вигляді будь-якого майнового комплексу, а облікова політика передбачає поділ такого комплексу на окремі об’єкти, то загальна сума витрат на придбання розподіляється пропорційно до справедливої ??вартості.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів прирівнюється до їх справедливої ??вартості на дату отримання з урахуванням витрат на монтаж, транспортування, наладку, реєстрацію і т.д. (Див. Також схему проводок в уроці Схема проводок по оприбуткуванню безоплатно отриманого об’єкта ОЗ ).

Первісна вартість основних засобів, які внесені в статутний фонд підприємства визначається як погоджена засновниками їх справедлива вартість з урахуванням витрат на монтаж, наладку, транспортування, доставку і т.д. (Див. Вище).

На цьому моменті варто зупинитися окремо. Основною думкою даного положення в ПСБО-7 є те, що якщо засновники підприємства домовилися, що, наприклад, комп’ютер, який вноситься до статутного фонду підприємства, варто певну суму, то це і є сама, що ні на є справедлива вартість. Однак, в умовах нашої країни, з метою наповнення статутного фонду, засновники часто вступають у змову. Тому вартість основних засобів в таких випадках може досягати фантастичних значень.

Первісна вартість об’єктів, переведених до складу основних засобів і оборотних активів, товарів, готової продукції і т.д. прирівнюється до їх собівартості, яка визначається згідно з ПСБО-9 Запаси .

Якщо, наприклад, меблева фабрика вирішила залишити собі в якості основних засобів письмовий стіл, то вона повинна оприбуткувати цей стіл за собівартістю. Невеликий підводний камінь виникає, коли потрібно прийняти до складу основних засобів товар. Зазвичай бухгалтера не обтяжують себе чітким розподілом транспортних витрат, пов’язаних з доставкою товарів (а іноді це і неможливо). Тому витрати пов’язані доставкою, страховкою і т.д. ведуть на окремому субрахунку, здійснюючи списання з цього рахунку в міру реалізації товарів. Тому, при оприбуткуванні основних засобів в цьому випадку, необхідно не забути також включити до первісної вартості частина транспортних витрат.

Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, прирівнюється до залишкової вартості переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін на неподібний об’єкт прирівнюється до справедливої ??вартості переданого об’єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів, яка була передана в момент обміну. ??

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод . первісно очікуваних від об’єкта. Залишкова вартість об’єкта зменшується в зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.

Даний пункт бухгалтерам необхідно вивчити особливо уважно. Ця норма радикально відрізняється від відповідної норми податкового законодавства. У бухгалтерському обліку не береться до уваги сума понесених витрат. Основне значення має лише зміна корисних властивостей об’єкта – тобто зміна його якісних характеристик, а також збільшення терміну його використання. Ніякі інші випадки – навіть якщо зроблений ремонт на велику суму, але термін використання об’єкта не змінився – не беруться до уваги. Про це нам говорить наступна норма ПСБО-7.

Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу поточних витрат .